Whisky & Cigars 02.01.2018 07:53

WHISKY & CIGARS

Quư Khách có nhu cầu gửi rượu và Cigars xin liên hệ với Công Ty.

 
LIÊN HỆ ➝

RƯỢU / BIA:

hàng trị giá dưới 50Euro/Chai giá HN 12,00€/KG;

trên 100Eurro/Chai giá HN 15€/KG. 


 
Cigars:

hàng trị giá dưới 20Eurro/Điếu giá HN 20€/KG
trên 20Eurro/Điếu giá HN 25€/KG.